18 Април Меѓународен ден на радиоаматерите од целиот свет

 

               

 

                                                                                                

 

                На 18 април, го одбележуваме меѓународниот ден на радиоаматерите од целиот свет. Во 1925 година, во Париз, се формирала Интернационалната унија на радиоаматерите (IARU – International Amateur Radio Union).  

           По тој повод РАДИОАМАТЕРСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА , во чест на формирањето на IARU 1 регион во 1925 година во Париз, како сооснивач на американската ARRL, Радиоаматерската Унија му посвети еднонедлна активност со посебен повикувачки знак во суфиксот HS4A, при што и Радиоаматерскиот Сојуз на Македонија од 18 до 25 април зеде учество со повикувачкиот знак Z30HS4A. 

Активно учество имаа следните радиоаматери:

                                      - Z31NA – Симеон Стојчески

                                      - Z31RM – Тодор Тодоровски

                                      - Z33PB – Боби Пектовски

                                      - Z31R – Трајчо Богатинов

                                      - Z33B – Кирко Мирчевски

  Во период на од 18 до 25 април  остварни  се 2646 радиоаматерски врски од целиот свет, им благодариме.

 

                                                                                             

 

Собир на радиоаматери на РСМ Велешко езеро ресторан Бела Вода

На 22.04.2023 се одржа собир на РСМ  на Велешко езеро во ресторанот БЕЛА ВОДА. Во пријатна атмосфера имаше презентација на повеке новини во областа на радиоаматеризмот.Најголем интерес на присутните имаше за работата на SHF подрачјето. Презентација за и околу активностите на ова подрачје имаше Дејан Трајковски - Z31RQ ,член на радио клубот Стево Патакот  - Z37CEF  од Битола. Од големиот интерс на оваа тема произлегоа и повеке прашања од страна на присутните.Присутните добија стручни одговори од страна на Дејан.Во рубриката Разно-најпрво во Македонија  е поместен линк од материјали околу оваа активност.

Што е радиоаматеризам ?

Радиоаматеризмот е хоби чии што почетоци датираат уште пред повеќе од сто години. Под "аматеризам" нетреба да се подразбира нестручноост, туку тоа само означува дека станува збор за бавење со радиокомуникациите како хоби, заради лично задоволство, и без мотив за лична материјално-финансиска заработка. Не е мал бројот на радиоаматерите кои што истовремено се врвни професионалци во областа на електрониката, радиокомуникациите, информатичката технологија, и други области.
Со текот на времето радиоаматеризмот претрпувал промени главно сврзани со развојот на технологијата, но неговата суштина останала иста.

Кој се може да биде радиоаматер?

Секој може да биде радиоаматер без разлика на пол, возраст, раса, етничка припадност и занимање. Меѓу радиаоматерите ќе сретнете: наставници, лекари, инжењери, продавачи, земјоделци, таксисти, правници, воени лица, полицајци, електричари, ученици, студенти, свештеници, политичари, новинари, актери, музичари, занаетчии, домаќинки, пензионери, понекој претседател на држава, крал, шеик и др.
Услов е да се има положено испит за некоја од радиаматерските специјалности, најчесто за аматерски радиооператор, како и да се поседува соодветна техничка опрема. Изучувањето на морзеовата азбука веќе не е услов за да се стане радио-аматерски оператор.
Радиоаматеризмот во Република Македонија има традиција од преку шест децении. Денес во светот има неколку милиони радиоаматери. Најголемиот број од нив се наоѓаат во САД, Германија, Јапонија, Русија, Велика Британија, Франција, Украина, Шпанија, Полска, Чешка, скандинавските земји, и др.

До каде може да се стапи во врска преку радио аматерските комуникации ?

So prose~no opremena radioamaterska kusobranova stanica mo`e da se oddr`at radiovrski so stanici od site kontinenti.

Mo`e da se stapi vo radiovrska so farmer od Argentina i Nov Zeland, so nau~nik na Antarktikot,  so in`iwer od Rusija, so student od Japonija, so turist od Germanija koj {to letuva na Kanarskite ostrovi, so istra`uva~ na Galapagoskite ostrovi,  so lekar vo humanitarna misija vo Afrika, so avanturist koj {to plovi niz okeanite so svojata jahta, so ~len na planinarska ekspedicija, so kosmonaut vo vselenska stanica, i so mnogu drugi.

Radiovrski mo`at da se oddr`uvaat i so lokalni radioamaterski stanici preku repetitorskata mre`a, no, i dale~ni vrski na UKB ili povisokite frekvetni opsezi so posredstvo na sateliti, kako i so odbivawe na signalot od meteorski roevi ili od povr{inata na mese~inata.

Voobi~aeno e radioamaterite me|usebno da si razmenuvaat t.n. QSL karti~ki so koi {to si gi potvrduvaat oddr`anite radio-vrski.   

Како изгледа просечна радиоаматерска станица ?

Радиоаматерските уреди можат да бидат: "рачни" со големина на “toki-voki” - за користење на УКБ или повисоките фреквентни опсези; "компактни радиоуреди" за КБ, УКБ или повисоките фреквентни опсези со големина колку радио за во автомобил - за употреба во мобилни услови или од привремена локација; "базни радиоуреди" со големина колку постарите видео рекордери - кои што најчесто се употребуваат за фиксни инсталации во домови, радио клубови, и сл. Има радиоуреди самоградби со мала снага кои што се изградени во метални кутии колку конзерва за туна и сл.
Антените се со големина од мала спирална антена на рачните радиостаници; мали вертикални антени нешто поголеми од антените за автомобил; неколку елементни антени со насочено дејство слични како телевизиските антени; парче жица со било која должина приклучена за антенски прилагодувач; дипол направен од жица со должина од неколку метра, па се до неколку десетина метри; неколку елементни антени со насочено дејство кои што се употребуваат на КБ опсезите, а се со големина на "џиновски ТВ антени" поставени на високи столбови, и др.

На кој начин и на кој јазик се комуницира ?

Vo radioamaterskite komunikacii mo`e da se koristi prenos na govor, morzeovi znaci, slika, i drug vid digitalni vidovi emisii. Naj~est jazik na koj {to se komunicira e angliskiot, no, mo`e da se upotrebuva bilo koj drug jazik na koj {to radioamaterite mo`at me|usebno da se razberat.

Колку средства треба да се издвојат за бавење со радиоаматеризам ?

Користењето на аматерските радио-фреквенции е бесплатно.
За добивањето дозвола за работа која што ја издава Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија, потребно е да се издвојат само неколку стотини денари, и истата има важност од десет години.
Опремата може да чини од педесетина до сто евра за набавка на користен рачен УКБ уред, неколку стотини евра за користен КБ радио уред, па се до неколку илјади евра за современи КБ уреди и поголеми антенски системи.
Радиоаматерската опрема може да биде и самоградба, со што значително се намалуваат трошоците на чинење.
Значи, за радиоаматеризмот потребно е да се одвојат средства колку и за секое друго хоби.

Со какви активности се бават радиоаматерите ?

Радиоаматерите се заниваат со широк спектар на активности. Најстарата радиоаматерска специјалност е самоградба на радио-уреди, помошни уреди и антени, и експериментирање со нив.
Одржувањето радиоврски со други радиоаматерски станици од сопствената земја и од странство е најчеста, и секојдневна активност на аматерските радио-оператори.
Радиогониометријата, или како што е популарно наречена уште и како "лов на лисици" е техничко-спортска дисциплина која што се состои во откривање и пронаоѓање на сокриени радиостаници со цел за за бава и натпреварување.

Дали радиоаматеризмот може да се комбинира со други активности ?

Radioamaterskite komunikacii odli~no se vklopuvaat vo drugi vidovi aktivnosti kako {to se planinareweto, paraglajderstvo, sportsko pilotirawe, izvidni{tvo, kampirawe, letuvawe, zimuvawe, nau~ni i drug vid ekspedicii, plovewe, duri i so prestoj vo sveselenska stanica, i so {to u{te ne.

Дали радиоаматеризмот ја користи информатичката технилогија ?

Vo izminatite nekolku decenii kompjuterite se sostaven del na radio-amaterskite stanici. Naj~esto se koristat kako pomo{no sredstvo za vodewe dnevnik na oddr`anite radiovrski, za li~na evidencija na broj na zemji i zoni so koi {to se oddr`ani radiovrski, za utvrduvawe na me|usebnata pozicioniranost i oddale~enost na dve radiostanici, za upravuvawe so rotira~ki antenski sitemi, za ispra}awe i priem na morzeovi znaci, za digitalni vidovi emisii, za sledewe na uslovite za prostirawe na radio branovite, za proektirawe na samogradba na elektronski uredi i antenski sistemi, za celosna kontrola na radiouredite, duri i za avtomatsko oddr`uvawe radiovrski bez direktno u~estvo na radiooperator, i {to u{te ne.    

Дали интернетот може да биде замена за радиоаматерските комуникации ?

Internetot ne e zamena za radioamaterskite komunikacii. Od tehni~ki aspekt internetot e zbir od linii, kabli i komunikaciski uredi koi {to komjuterite gi povrzuvaat vo svetska globalna mre`a, {to ovozmo`uva kompjuterite i nivnite korisnici me|usebno da komuniciraat. Zna~i, internetot vo svojot sistem koristi i `i~eni vrski, dodeka radioamaterskite vrski se bez`i~ni, t.e. se prenesuvaat isklu~ivo preku radiobranovite.

Se razlikuvaat i procedurite na komunicirawe, taka {to radioamaterite oddr`uvaat vrski so stanici so koi {to slu~ajno se sretnale na ista frekvencija, dodeka kaj internetot so vpi{uvawe na odnosnata mre`na adresa, i-mejl adresa, i sl., sekoga{ se ima kontrola vo izborot na baraniot korespodent odn. sodr`ini.

Oddr`uvaweto na radioamaterskite vrski mo`e da se sporedi so odeweto na lov po dive~, zatoa {to nikoga{ odnapred ne se znae {to }e se ulovi. Pri prenosot na radiosignalot vlijaat mnogu prirodni fenomeni, so {to se zgolemuva kompleksnosta i zanimlivosta na ovoj vid komunikacija, {to prestavuva prednost so ogled na toa {to radioamaterizmot e zabava.

Internetot e komercijalna granka, taka {to korisnicite koi {to sakaat da se priklu~at mora za toa da pla}aat, dodeka radioamaterskite komunikacii se besplatni. Za vklu~uvawe vo internet ne e potrebno da se ima polo`en stru~en ispit, kako {to e toa slu~aj so radioamaterskite komunikacii.

Radioamaterskite komunikacii se pofleskibilni i nemo`at da bidat celosno prekinati, {to ne e slu~aj so internetot, koj {to mo`e lesno da bide prekinat. Tuka e i golemoto zna~ewe na radioamaterskite komunikacii vo vodredni okolnosti, kade {to se prakti~no nezamenlivi.

Vo svoite aktivnosti radioamaterite na razni na~ini go koristat i internetot. Bidej}i na svetsko nivo se golema grupa, radioamaterite imaat mnogu specijalizirani internet sajtovi. Preku internet me|usebno se informiraat i za toa koja dale~na ili retka stanica e aktivna vo dadeniot moment, so koj vid emisija, i na koja frekvencija, razmenuvaat informacii i iskustva preku razni forumi, koristat elektornska po{ta, pa duri i preku internet gi vklu~uvaat, gi upravuvaat svoite ili drugi radiostanici od koi {to oddr`uvaat radio-vrski bez neposredno fizi~ko prisustvo na odnosnata lokacija. Od tamu pove}e od jasno e deka internetot ne go zamanuva, tuku, samo gi zgolemuva tehni~kite mo`nosti na radioamaterskite komunikacii.

 

Вие сте на: Почетна Радиоаматеризам - Општо