WMA активирање од македонските планини

Во рамките на меѓународниот радиоаматерски програм WMA – World Mountain Award, радиоаматерот Владо - Z35M реализираше куси активирања од планините Водно, Китка, Бистра, Галичица, Баба, Јабланица, Жеден, и др. 

Користена е радиоопрема за кусобрановото фреквентно подрачје со  максимална излезна моќност од 5 W до 50 W, напојувана од 12 V  SLAB батерија, и Inv – Vee дипол антена подигната на висина од 5 метри.

WMA - World Mountain Award

 

WMA (World Mountain Award) во рамките на WFF (World Flora and Fauna) е нова радиоаматерска програма за активирање од планини (ова е значително полесно од SOTA каде што активирањето мора да се изведе од самиот врв со носење на целокупната опрема од самиот оператор).

На светската листа планини ставена е и Македонија (едноставно ги препишале податоците од СОТА елаборатот за врвовите / планините повисоки од 1000 м  и им дале соодветни референтни броеви пр. Z3M 01 - 01 Руен - Осогово, Z3M 02 -01 Голем Кораб, i taka do Z3M - 02 -51 Крстовар – Водно).

За разлика од СОТА каде што има строги правила за употреба на батериско, соларно и друго еколошко напојување, во WMA може да се работи и од фиксна локација приклучена на електрична мрежа, од возило и сл. Правилата на WMA сеуште не се преведени од руски јазик. (менаџери се UA3LAFи LZ1ZF)

Вие сте на: Почетна WMA - Македонија