Претседатели на РСМ

Тодор Џартов, 1946 – 1955
Богољуб Теофиловски, 1955 – 1964
Перо Ивановски – Z31DA , 1964 – 1979
Живко Котевски, 1979 – 1981
Благоја Буневски – Z31GA, 1981 – 1982
Алфред Видиц – Z31A, 1982 – 1984
Илија Поп-Стефанија, 1984 – 1986
Трајко Ѓорчевски – Z35A, 1986 – 1988
Лазар Стојановски – Z32SL, 1988 – 1991
Петре Стефановски – Z31GM, 1991 – 1993
Венцо Стојчев – Z36W, 1993 – 1994
Томе Димишковски – Z32RA, 1994 – 1998
Трајко Ѓорчевски – Z35A, 1998 - 2004
Боро Стојковски – Z32DB, 2004 – 2008
Звонко Стаменков – Z35W, 2008 -
Вие сте на: Почетна РСМ Историја на РСМ Претседатели на РСМ