Радиоаматерски Сојуз на Македонија

Правилникот за начинот на полагање, радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на  радиоаматерски станици и опрема е достапен на следниот линк
Образецот за евиденција на членови на РСМ е достапен на следниот линк.
Статутот на Радиоаматерски Сојуз на Македонија е достапен на следниот линк

Претседател: Миле Кокотов - Z33T
Менаџер за HF/QSL менаџер: Златко Андонов - Z30A
Менаџер за VHF/UHF/Liaisson officer: Тодор Тодоровски - Z31RM
Менаџер за РМЗО: Звонко Стаменков- Z35W
Менаџер за HST/Web администратор: Ѓорѓи Поп-Ѓориѓев - Z33RW
претставник во GAREC Дамјан Богдановски/Z35BY
-----------------------------------------------------------
Менаџер за АРГ: Митко Толев
Секретар: Грозден Ѓорѓевиќ - Z35U

Љубиша Спасоски (Z34BTR)
Дејан Вукановиќ (Z31CW)
Јованчо Јовановски (Z32TE)