Радиоаматерски Сојуз на Македонија

 

Во 1991 година Радио Клубот „Млад Техничар“ – Z37CYZ од Скопје издава „Прирачник за аматерска радиогониометрија“ од авторот Јоле Јолески – Z31JJ.
Во прирачникот авторот ги обработува сите елементи на оваа радиоаматерска дисциплина од основните поими и дефиниции, потребната опрема, топографијата, орентација на терен, организација на натпревари, правилата и тактиката на натреварување, физички подготовки, и др. Текстовите се збогатени со прилози, цртежи, скици и табели.

Првиот Билтен на РСМ е издаден во октомври 1957 година. Во него е објавено обраќање до членството на претседателот на РСМ Богољуб Теофиловски, како и содржини од активноста на радио клубовите. Во редакцискиот одбор се Перо Ивановски - Z31DA, Никола Сотировски и Иван Катиќ. Уредник е Ристо Марковски.

 

Во вториот Билтен издаден во март 1958 година даден е преглед на активностите на клубските примопредавателни секции и на радиоаматерите кои работат од свои лични радиостаници.

 

Во август 1996 година почна да излегува месечен билтен „АРО" кој главно е наменет за КБ и УКБ радиооператорите. Во него се опфатени теми за радиооператорите од сите класи, вклучително и за најмладите. Во првиот уредувачки состав се Владимир Ковачески -  Z35M и Добрица Петковиќ - Z31B, а потоа уредувањето го превзема Звонко Стаменков - Z35W.

 

Членови на РСМ даваат свој придонес со соработка и објавување прилози во списанијата: „Радиоаматер" од Белград, „Емитер" од Скопје, "CQ Amateur Radio" и "The DX Magazine" од САД, "The DX Magazine - 59" од Јапонија,  и др. 

Почитувани во прилог го објавуваме записникот од 4-тата седница на ИО на РСМ, одржана на 23.04.2017 во Кавадарци.

Записник

Почитувани,

Во прилог на овој текст се достапни материјалите за изборното собрание:

1. Дневен ред
2. Деловник за работа
3. Извештај за работата
4. Преглед на работата на QSL биро-то
5. Финансиски извештај за 2016

Прилози:

Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3


КАНДИДАТУРИ

Жарко Колевски - Z33IH

Миле Кокотов - Z33T