Радиоаматерски Сојуз на Македонија

Тодор Џартов, 1946 – 1955
Богољуб Теофиловски, 1955 – 1964
Перо Ивановски – Z31DA , 1964 – 1979
Живко Котевски, 1979 – 1981
Благоја Буневски – Z31GA, 1981 – 1982
Алфред Видиц – Z31A, 1982 – 1984
Илија Поп-Стефанија, 1984 – 1986
Трајко Ѓорчевски – Z35A, 1986 – 1988
Лазар Стојановски – Z32SL, 1988 – 1991
Петре Стефановски – Z31GM, 1991 – 1993
Венцо Стојчев – Z36W, 1993 – 1994
Томе Димишковски – Z32RA, 1994 – 1998
Трајко Ѓорчевски – Z35A, 1998 - 2004
Боро Стојковски – Z32DB, 2004 – 2008
Звонко Стаменков – Z35W, 2008 - 2016
Миле Кокотов - Z33T, 2016 -

Монографија од авоторот Перо Ивановски - Z31DA, издадена во 1996 година по повод 50 годишниот јубилеј на РСМ (1946-1996). Авторот на 133 страници во 3 поглавја со вкупно 19 наслови прави историски преглед на почетоците, развојот, активностите, предизвиците и достигнувањата на РСМ во 50 годишниот период на постоење.

Првата радиоаматерска врска од независна Република Македонија остварена е во првите минути на 8-ми септември 1991 год. на 40 м опсег помеѓу Владо, YU5KV (Z35M) и британецот Верн, G3IUS.   

1955 година во Македонија имаше лиценцирани 9 радио клубови и 3 лични повикувачки знаци.

Лиценцирани клубови:

YU5APQ  Р.К. Вардар, Скопје
YU5CEF   Р.К. Битола, Битола
YU5COP  Р.К. ПТТ, Скопје
YU5CPR  Р.К. Струмица, Струмица
YU5CXY  Р.К. Куманово, Куманово
YU5CYZ  Р.К. Скопје, Скопје
YU5DRS Р.К. Кочани, Кочани
YU5DST  Р.К.  Југ, Охрид
YU5FEF  Р.К. Прилеп, Прилеп

Лиценцирани оператори:

YU5JY    Миле Секуловски, Битола
YU5KR   Александар Педевски, Скопје
YU5LD   Aлександар Силјановски, Битола

Првата примо-предавателна секција во Македонија е формирана во 1951 година во Радио Клубот “Вардар“ од Скопје – YU5APQ.
Основачи се група ентузијасти: Стево Спировски, Божидар Станковиќ, Тихомир Ѓурчевски, Димче Цвтековски, Стојмир Павловски, Александар Стефановски,  Перо Ивановски, и др.
Со помош на членовите на овој радио клуб се формираат радио клубови во други градови во Македонија, и тоа во Струмица, Велес, Куманово, Битола, Прилеп и др.