Интересни Групи

 

WMA (World Mountain Award) во рамките на WFF (World Flora and Fauna) е нова радиоаматерска програма за активирање од планини (ова е значително полесно од SOTA каде што активирањето мора да се изведе од самиот врв со носење на целокупната опрема од самиот оператор).

На светската листа планини ставена е и Македонија (едноставно ги препишале податоците од СОТА елаборатот за врвовите / планините повисоки од 1000 м  и им дале соодветни референтни броеви пр. Z3M 01 - 01 Руен - Осогово, Z3M 02 -01 Голем Кораб, i taka do Z3M - 02 -51 Крстовар – Водно).

За разлика од СОТА каде што има строги правила за употреба на батериско, соларно и друго еколошко напојување, во WMA може да се работи и од фиксна локација приклучена на електрична мрежа, од возило и сл. Правилата на WMA сеуште не се преведени од руски јазик. (менаџери се UA3LAFи LZ1ZF)

Macedonian Telegraphic Group - MCWG

Macedonian Telegraphic Group - MCWG was formed in January 1994 by the group of Macedonian enthusiastic-telegraphers in order to spread and to develop the top radiotelegraphic operation in Macedonia.

Since 1994 MCWG is member of European CW Association, EUCW.

Operators from abroad may become honorable members of the group if they fullfill these conditions:

Повеќе...

 

15-GODI[EN JUBILEJ NA MAKEDONSKA TELEGRAFSKA GRUPA – MCWG

(1994 – 2009)

 

Po povod 15-godi{niot jubilej, ~lenovite od Makedonija na radioamaterskata Makedonska Telegrafska Grupa - MCWG, vo 2009 godina na radioamaterskite frekventni opsezi bea aktivni pod specijalniot povikuva~ki znak Z30MCWG.

.

Makedonskata Telegrafska Grupa - MCWG osnovana e na 14.01 1994 god. od strana na grupa radioamateri od Republika Makedonija so cel za promovirawe i razvoj na vrvnoto radiotelegrafsko operatorstvo vo zemjata.

 

Zaklu~no so 2009 god. vo Makedonskata Telegrafska Grupa - MCWG se imaat za~leneto 96 radioamateri od  4 kontinenti.

                                   

                                   Македонска Телеграфска Група

Makedonskata Telegrafska Grupa osnovana e na 14.01 1994 god. od strana na grupa radio-amateri od Republika Makedonija so cel za promovirawe i razvoj na vrvnoto radio-telegrafsko operatorstvo vo zemjata.

Pokraj radio-amateri od zemjava, po~esni  ~lenovi mo`at da stanat i radio-operatori od stranstvo.

Zaklu~no so januari 2009 god. vo Makedonskata Telegrafska Grupa se imaat za~leneto 96 radio-operatori.

Od Republika Makedonija ~lenovi se: Z32ZM, Z35M, Z31VV, Z35X, Z34A, Z31CZ, Z33F, Z30V, Z33A, Z35C, Z31A, Z34M, Z32TO, Z32MF, Z32OK.

Od 1994 god. Makedonskata Telegrafska Grupa e ~lenka na Evropskata CW Asocijacija – EUCW.

 

Sekretar na MCWG e Vladimir Kova~eski, Z35M

Повеќе...

wcaa_z35mНа 18.01 2011 год. радиоаматерот Владо, Z35M ја освои дипломата WCA-A која што меѓународниот радиоаматерски програм WCA - World Castles Award ја издава на радиооператори кои што оствариле радиоаматерски активирања од најмалку пет тврдини.