Обука

Обука за радиоаматерските специјалности (АРО - аматерско радиооператорство, АРК – аматерско радиоконструкторство, и АРГ – аматерска радиогониометрија) најчесто се врши во радиоаматерските клубови.

Полагањето стручен испит за стекнување звање Радиоаматерски оператор се врши пред тричлена комисија на Агенцијата за електронски коминикации согласно Упатството за начинот и условите за полагање испити, во кое е содржана испитната програмата и испитните прашања (објавена во прилог).