Записници и Одлуки

Почитувани во прилог го објавуваме записникот од 4-тата седница на ИО на РСМ, одржана на 23.04.2017 во Кавадарци.

Записник

Почитувани,

Во прилог на овој текст се достапни материјалите за изборното собрание:

1. Дневен ред
2. Деловник за работа
3. Извештај за работата
4. Преглед на работата на QSL биро-то
5. Финансиски извештај за 2016

Прилози:

Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3


КАНДИДАТУРИ

Жарко Колевски - Z33IH

Миле Кокотов - Z33T

 

П О К А Н А

 

 

До

Членовите на Собранието

На Радиоаматерскиот Сојуз

На Македонија

 

Врз основа на член 27, согласно член 16 од Статутот на РСМ, свикувам редовна годишна седница на Собранието на Радиоаматерскиот Сојуз на Македонија, за која го предлагам следниот

 

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 

 

•1. Конститутирање на Собранието

•- Избор на работно Претседателство, три члена

•- Избор на Верификациона комисија, три члена

•- Избор на Комисија за заштита на законитоста, три члена

•- Избор на записничар, еден член

•- Избор на заверувачи на записникот, два члена

•2. Донесување Деловник за работа на седницата на Собранието

•3. Извештај за работата на РСМ

•4. Извештај за материјално-финансиското работење на РСМ

•5. Усогласување на Статутот на РСМ, согласно Законот за здрушенија и фондации

•6. Разно

 

Седницата ќе се одржи во Скопје, Авто мото Сојуз на Македонија, сала за состаноци, на ден 20.02.2011 година (недела) со почеток од 10:30 часот.

 

Претседател на РСМ
Звонко Стаменков/Z35W

 

По своето конституирање, ИО на РСМ веднаш отпочна со реализација на Програмата која беше прифатена на Собранието во Свети Николе.

 

По завршувањето на промените во Централен Регистар на Македонија, до сите радио клубови е испратено писмо за евидентирање на членството. Одзивот за оваа активност беше многу мал. Сепак, и добиените податоци беа користени за презентација на РСМ пред надлежните институции, посебно во комуникацијата со Агенцијата за млади и спорт.

 

ИО на РСМ отпочна со контакти и комуникација со радио клубовите кои немаа извршено пререгистрација. Така, за потребите на радио клубовите во Свети Николе, Крушево, Ресен, Тетово, Кичево, Струмица и Аеродром испратена е комплетна документација врз основа на која можат да се пререгистрираат во здужение на граѓани.

 

Во првиот месец од својата работа, ИО на РСМ се сретна со наследени финансиски проблеми, односно неподмирени котизации кон IARU за 2007 и 2008 година. Истите се регулирани и овозможено е РСМ да настапува рамноправно со останатите членови на IARU.

Во текот на 2009 и 2010 година, благовремено е регулирана котизацијата кон Меѓународната организација според бројот на членовите на РСМ.

Треба да сте зачленети за целата сторија...

ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТАТА НА

РАДИОАМАТЕРСКИОТ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

 

приходи

Р.Б

АКТИВНОСТ

2009

2010

1

Приходи од МОН

227.500,00

78.500,00

2

Приходи од членарина

16.645,00

18.000,00

3

Приходи од камата

187,00

210,00

4

Пренесени средства од претходна година

10.313,00

25.687,00

5

Други приходи

35.362.00

2.308,00

ВКУПНО

290.007,00

124.705,00

 

 

Расходи

1

Нето плата

144.000,00

60.000,00

2

Придонеси

68.373,00

25.980,00

ВКУПНО

212.373,00

85.980,00

 

 

Функционални расходи

1

Трошоци за ИО

3.000,00

3.240,00

2

Трошоци за VHF

3.000,00

3.850,00

3

Трошоци за HST

6.000,00

 

4

Трошоци за АРО (IARU contest)

7.000,00

 

5

Котизација IARU

27.231,00

8.164,00

6

Провизија платен промет

4.733,00

4.473,00

7

ПТТ  трошоци

983,00

356,00

8

Книговодствени услуги за 2009 год.

 

3.800,00

ВКУПНО

51.947,00

23.884,00

 

Рекапитулар

ВКУПНО ПРИХОДИ

290.007,00

124.705,00

ВКУПНО РАСХОДИ

264.320,00

109.864,00

Пренос на средства за наредна година

25.687,00

14.842,00

        

 

 

              Претседател на РСМ   

Звонко Стаменков/Z35W