Прв Сојузен собир на радиоаматерите од поранешна Југославија (ФНРЈ) на територијата на Македонија се одржал во Скопје - 1960 година.