Прво учество на натпревари надвор од Македонија, македонските радиоаматери го реализираат во Изола (Реп. Словенија) во втората половина на 1957 година.