15-GODI[EN JUBILEJ NA MAKEDONSKA TELEGRAFSKA GRUPA – MCWG

(1994 – 2009)

 

Po povod 15-godi{niot jubilej, ~lenovite od Makedonija na radioamaterskata Makedonska Telegrafska Grupa - MCWG, vo 2009 godina na radioamaterskite frekventni opsezi bea aktivni pod specijalniot povikuva~ki znak Z30MCWG.

.

Makedonskata Telegrafska Grupa - MCWG osnovana e na 14.01 1994 god. od strana na grupa radioamateri od Republika Makedonija so cel za promovirawe i razvoj na vrvnoto radiotelegrafsko operatorstvo vo zemjata.

 

Zaklu~no so 2009 god. vo Makedonskata Telegrafska Grupa - MCWG se imaat za~leneto 96 radioamateri od  4 kontinenti.

Првиот Светски рекорд за македонски радиооператор е поставен во 2002 во CQ WPX CW 80m HP. Штипјанецот Зоран Милев натпреварувајќи се од турскиот остров Бозкада во еден од најпознатите радиоамaтерски натпревари во организација на американското списание  CQ Magazine успеа да постигне извонреден резултат. И покрај тоа што поминаа 8 години овој резултат е сеуште рекорд на Азија.

Редоследот на првите 3 натпреварувачи во светот:
  1. TA0/Z33F        1,452,552
  2. RV2FW             760,886
  3. Z39Z (Z32AF)      630,360

По добивањето на изработката на извештајот за работата на QSL бирото за период 2005-2008 година, во прилог ви го доставувам целиот извештај во кој се гледа севкупната работа за овој период. Според табеларниот преглед, во овој период се пристигнати QSL карти со тежина од 257.69 кг, а за поштенски трошкови се потрошени 9.800,00 денари. Како депозитни средства од 25 радиоаматери се дадени 5.000,00 денари, а вкупните долгувања кон QSL бирото изнесуваат 6.699,00 денари.

Повеќе...

                                   

                                   Македонска Телеграфска Група

Makedonskata Telegrafska Grupa osnovana e na 14.01 1994 god. od strana na grupa radio-amateri od Republika Makedonija so cel za promovirawe i razvoj na vrvnoto radio-telegrafsko operatorstvo vo zemjata.

Pokraj radio-amateri od zemjava, po~esni  ~lenovi mo`at da stanat i radio-operatori od stranstvo.

Zaklu~no so januari 2009 god. vo Makedonskata Telegrafska Grupa se imaat za~leneto 96 radio-operatori.

Od Republika Makedonija ~lenovi se: Z32ZM, Z35M, Z31VV, Z35X, Z34A, Z31CZ, Z33F, Z30V, Z33A, Z35C, Z31A, Z34M, Z32TO, Z32MF, Z32OK.

Od 1994 god. Makedonskata Telegrafska Grupa e ~lenka na Evropskata CW Asocijacija – EUCW.

 

Sekretar na MCWG e Vladimir Kova~eski, Z35M

Повеќе...