SOTA – Summits On The Air е меѓународна радиоаматерска програма која промовира портабл активности од планински врвови.

SOTA започна во 2002 година во Велика Британија и сега оваа програма е целосно оперативна во многу земји низ светот. Македонија активно се вклучи на 1. мај 2009 година.

Повеќе...

За една година од приклучувањето на Македонија во меѓународниот радиоаматерски програм „Планински Врвови Во Етерот“ (SOTA)  реализирани се вкупно 50 активирања на 11 врвови, со вкупно одржани 3250 радиоврски, скоро сите на КБ. 

Повеќе...

 

15-GODI[EN JUBILEJ NA MAKEDONSKA TELEGRAFSKA GRUPA – MCWG

(1994 – 2009)

 

Po povod 15-godi{niot jubilej, ~lenovite od Makedonija na radioamaterskata Makedonska Telegrafska Grupa - MCWG, vo 2009 godina na radioamaterskite frekventni opsezi bea aktivni pod specijalniot povikuva~ki znak Z30MCWG.

.

Makedonskata Telegrafska Grupa - MCWG osnovana e na 14.01 1994 god. od strana na grupa radioamateri od Republika Makedonija so cel za promovirawe i razvoj na vrvnoto radiotelegrafsko operatorstvo vo zemjata.

 

Zaklu~no so 2009 god. vo Makedonskata Telegrafska Grupa - MCWG se imaat za~leneto 96 radioamateri od  4 kontinenti.

Првиот Светски рекорд за македонски радиооператор е поставен во 2002 во CQ WPX CW 80m HP. Штипјанецот Зоран Милев натпреварувајќи се од турскиот остров Бозкада во еден од најпознатите радиоамaтерски натпревари во организација на американското списание  CQ Magazine успеа да постигне извонреден резултат. И покрај тоа што поминаа 8 години овој резултат е сеуште рекорд на Азија.

Редоследот на првите 3 натпреварувачи во светот:
  1. TA0/Z33F        1,452,552
  2. RV2FW             760,886
  3. Z39Z (Z32AF)      630,360

По добивањето на изработката на извештајот за работата на QSL бирото за период 2005-2008 година, во прилог ви го доставувам целиот извештај во кој се гледа севкупната работа за овој период. Според табеларниот преглед, во овој период се пристигнати QSL карти со тежина од 257.69 кг, а за поштенски трошкови се потрошени 9.800,00 денари. Како депозитни средства од 25 радиоаматери се дадени 5.000,00 денари, а вкупните долгувања кон QSL бирото изнесуваат 6.699,00 денари.

Повеќе...