"Low bands and the weak ones"

Текст од Владо - N3CZ (Z35C) на англиски јазик за техниката на работење на ниските фреквенции на кратки бранови.