Првата ППС во Македонија

Првата примо-предавателна секција во Македонија е формирана во 1951 година во Радио Клубот “Вардар“ од Скопје – YU5APQ.
Основачи се група ентузијасти: Стево Спировски, Божидар Станковиќ, Тихомир Ѓурчевски, Димче Цвтековски, Стојмир Павловски, Александар Стефановски,  Перо Ивановски, и др.
Со помош на членовите на овој радио клуб се формираат радио клубови во други градови во Македонија, и тоа во Струмица, Велес, Куманово, Битола, Прилеп и др.