Периодични публикации на РСМ

Првиот Билтен на РСМ е издаден во октомври 1957 година. Во него е објавено обраќање до членството на претседателот на РСМ Богољуб Теофиловски, како и содржини од активноста на радио клубовите. Во редакцискиот одбор се Перо Ивановски - Z31DA, Никола Сотировски и Иван Катиќ. Уредник е Ристо Марковски.

 

Во вториот Билтен издаден во март 1958 година даден е преглед на активностите на клубските примопредавателни секции и на радиоаматерите кои работат од свои лични радиостаници.

 

Во август 1996 година почна да излегува месечен билтен „АРО" кој главно е наменет за КБ и УКБ радиооператорите. Во него се опфатени теми за радиооператорите од сите класи, вклучително и за најмладите. Во првиот уредувачки состав се Владимир Ковачески -  Z35M и Добрица Петковиќ - Z31B, а потоа уредувањето го превзема Звонко Стаменков - Z35W.

 

Членови на РСМ даваат свој придонес со соработка и објавување прилози во списанијата: „Радиоаматер" од Белград, „Емитер" од Скопје, "CQ Amateur Radio" и "The DX Magazine" од САД, "The DX Magazine - 59" од Јапонија,  и др.