Пристапница и листови за евиденција

Почитувани,
ИО на РСМ донесе одлука да се ажурира евиденцијата на членовите на РСМ во склад со одредбите на Законот за здруженија и фондации на РМ. Во прилог се дадени обрасци за поединиечни членови и клубови што треба да се пополнат и достават со бараните прилози до ИО, на официјалната Е-маил адреса на РСМ и во оригинал, со лична достава во наредните 30 дена.

Пристапница

Лист за евиденција на индивидуални членови

Лист за евиденција на колективни членови и клубови

Вие сте на: Почетна Регулатива Пристапница и листови за евиденција