Одлука за висина на членарината

Врз основа на Статутот на РСМ, ИО на својата редовна седница одржана на 5-ти јануари 2019 година донесе одлука за висина на членарината.

ОДЛУКА