Радиоаматерски Сојуз на Македонија

Одобрено користење на 5MHz

После поднесеното барање за продолжување на дозволата за користење на бандот од 5MHz, АЕК издаде одобрение за користење на секундарна основа во период од 01.01.2019 до 31.12.2019. Банд планот за користење е даден во прилог со Одобрението.