По добивањето на изработката на извештајот за работата на QSL бирото за период 2005-2008 година, во прилог ви го доставувам целиот извештај во кој се гледа севкупната работа за овој период. Според табеларниот преглед, во овој период се пристигнати QSL карти со тежина од 257.69 кг, а за поштенски трошкови се потрошени 9.800,00 денари. Како депозитни средства од 25 радиоаматери се дадени 5.000,00 денари, а вкупните долгувања кон QSL бирото изнесуваат 6.699,00 денари.

Повеќе...

                                   

                                   Македонска Телеграфска Група

Makedonskata Telegrafska Grupa osnovana e na 14.01 1994 god. od strana na grupa radio-amateri od Republika Makedonija so cel za promovirawe i razvoj na vrvnoto radio-telegrafsko operatorstvo vo zemjata.

Pokraj radio-amateri od zemjava, po~esni  ~lenovi mo`at da stanat i radio-operatori od stranstvo.

Zaklu~no so januari 2009 god. vo Makedonskata Telegrafska Grupa se imaat za~leneto 96 radio-operatori.

Od Republika Makedonija ~lenovi se: Z32ZM, Z35M, Z31VV, Z35X, Z34A, Z31CZ, Z33F, Z30V, Z33A, Z35C, Z31A, Z34M, Z32TO, Z32MF, Z32OK.

Od 1994 god. Makedonskata Telegrafska Grupa e ~lenka na Evropskata CW Asocijacija – EUCW.

 

Sekretar na MCWG e Vladimir Kova~eski, Z35M

Повеќе...

 

Оваа година по првпат за време на Вевчанскиот карневал како промотори во светот се вклучија и македонските радио аматери. Благодарение на агенцијата за електронски комуникации која експресно издаде специјален повикувачки знак, десетици илјади радио аматери во светот слушнаа и преку радио аматерска телевизија видоа што се случува на улиците во Вевчани. Радио аматерите од Македонија изработија мини веб страница која за овој краток период беше посетена 11.000 пати. Најактивни меѓу нив беа гевгеличаните Благој Љатев и Ѓорѓе Андонов кои одржаа 7000 врски за 15 дена.

Повеќе...